بابام و هندوانه

Thursday, June 23, 2011

بابای شما هم وقتی ظرف هندونه رو بهش تعارف می‌کنن، می‌گرده و گوشه‌های سفيد هندونه رو انتخاب می‌کنه و اگه بکشنش هم قسمت‌های قرمز وسط هندونه رو برنمی‌داره و برای بقيه می‌ذاره؟

2 comments:

Anonymous said...

نسل بابای من خیلی بدبختند! زمانی که خودشان کودک و نوجوان و... بودند گل هندوانه را پدرشان می خورد و سفیدی اش را می گذاشت برای بچه اش! الان هم که خودشان پدر هستند گل هندوانه را به فرزندشان می دهند و سفیدی اش را خودشان می خورند!؛

سوگل said...

خدا حفظ کنه پدرتون رو!