صندوق بازیافت صدقات

Wednesday, June 29, 2011

این پولهایی که تو صندوق صدقاته، بیشترش صدقه نیست. یا اسکناسیه که فرسوده شده و صاحبش ازش حالش به هم می‌خورده، یا پول خوردیه که صاحبش دوست نداشته تو جیبش جیرینگ جیرینگ کنه!

0 comments: