کل‌کل جوانمردانه

Monday, June 20, 2011

هوا خیلی گرم بود. سوار تاکسی شدم، سه نفر دیگه هم سوار شدن و ماشین راه افتاد. مرد مسن به راننده گفت یه مقداری اضافه میدم، میشه کولر ماشین رو روشن کنی؟ خانوم کناریم گفت منم کرایه رو بیشتر میدم، اگه ممکنه کولر رو بزنین. راننده کولر رو روشن کرد و گفت: امروز همه‌تون کولر رو مهمون من باشین!

0 comments: