اما احساسی که من دارم

Monday, June 20, 2011

نمی‌تونم رذالت و خباثت خودم رو در حالیکه شماها درس و امتحان دارین و مشغول پشتک دو وارو روی جزوه‌ها هستین و هی میرین حموم که وقت تلف کنین و ویرتون می‌گیره ظرف بشورین و یاد عشق اولتون می‌افتین و دائم خوابتون می‌گیره و... ولی من دارم چای می‌نوشم و گودر می‌کنم و سریال می‌بینم و سر موقع می خوابم و عصر میرم بیرون ولگردی و شب میام داخل وبگردی و... پنهان کنم!
دلم براتون می‌سوزه... یوهاهاهاها!

1 comments:

Anonymous said...

یعنی جدی این دفه راسته؟ از دانشگاه که بیایم بیرون بدبختی تموم می‌شه یا اینم حالی بندیه؟ :(