اعتیاد و گشادی همزمان

Thursday, June 9, 2011

ایستک با شیشه می‌خوردم، تموم که شد شيشه رو گذاشتم روی میز، اتفاقی جلوی مانیتور قرار گرفت. دو ساعت تمام گودر می‌کردم درحالیکه قسمتی از صفحه نمایش رو نمی‌دیدم و گردنم رو کج می‌کردم، ولی شیشه رو برنداشتم!