ارتحال پل

Wednesday, October 27, 2010

«اگر فکر کرده‌اید که من درمورد مرگ هشت‌پای پیشگو حرفی خواهم زدم، سخت در اشتباهید و کور خوانده‌اید.»
دکتر شریعتی در مصاحبه با حسین پناهی

0 comments: