دیالوگ: آشنایی با مادر

Monday, October 25, 2010

بارنی به تد: با دهان میشه کارهای مهمتری کرد، حیف نیست باهاش حرف بزنیم؟!

0 comments: