نصایح پدرانه- 12

Monday, October 18, 2010

پسرم! حواست به موهای روی لباست باشد!

1 comments:

Anonymous said...

از کدوم نوعش؟؟؟کوتاه بلند فرفری رنگ کرده رنگ نکردهووووووووووو