صد رحمت به ادب آمریکایی‌ها

Wednesday, October 27, 2010

هوگو چاوز و مورالس و... خودشون پا میشن میان پول تو جیبی‌شون رو می‌گیرن و میرن، ولی رییس‌جمهور ما باید هِلِک و هِلِک بره لبنان و سهم سد حسن نصرا... رو بده، یا سفیرمون تو افغانستان زحمت بکشه و ببره بده به کرزای. آخه این انصافه؟!

0 comments: