جای من بودی چی جواب میدادی؟- واقعی

Friday, October 8, 2010

میگه: چند چند شدن؟
میگم: سه- صفر
میگه: برزیل سه تا زد؟
!

0 comments: