نفرین دکتر پشت سر همه ماست

Monday, October 18, 2010

برامون کارت عروسی آوردن، داره با صدای بلند متنش رو می‌خونه: «خدایا به هر آنکه دوست میداری بیاموز که... دوست داشتن از عشق هم برتر است...» در یک لحظه دو تایی به هم نگاه می‌کنیم و همزمان فریاد میکشیم: «نههه... اینجا هم دکتر شریعتی...»!
به جان خودم!

0 comments: