نصایح پدرانه- 10

Wednesday, October 6, 2010

پسرم! برای رختخوابت از ملافه‌ی گلدار استفاده کن، بهتر است...!

0 comments: