نصایح پدرانه- 13

Wednesday, October 27, 2010

پسرم!
نخ دندان را فراموش نکن، حتی از شـِیو کردن هم واجبتر است. چیزهایی از بین دندانهایت پیدا خواهی کرد که فکرش را هم نمی‌کنی!

0 comments: