خاطرات: کامی نجف‌زاده

Sunday, October 31, 2010

از کامران نجف‌زاده می‌پرسن خاطره‌ات از اعتصابات فرانسه چیه؟ لبخند ملیحی میزنه و میگه: صفوف به هم فشرده و خوبی داشتن... من همیشه می‌رفتم صف اول... هی می‌گفتم آقا هل بده، آقا هل بده...!

0 comments: