آبروی از بین‌رفته‌ی پلیس

Thursday, October 28, 2010

پسره پنج- شش ساله بود. تو خیابون یه پلیس دید، دست مامانش رو کشید تا بره پیش پلیسه. مامانش گفت: نه، پلیسا خطرناکن! پسره گفت: ولی پلیسا خوبن! مامانش گفت: پلیس‌های خوب تو فیلمن، پلیس‌های تو خیابون خطرناکن...!

0 comments: