رژه در برابر مبال

Saturday, October 23, 2010

باید اعتراف کنم بچه که بودم و تازه یاد گرفته بودم باید با پای چپ وارد توالت شد، وقتی می‌خواستم برم توالت، نیم ساعت دم در توالت پا عوض می‌کردم تا یادم بیاد اول با کدوم برم تو!

1 comments:

مجی said...

بسی خنده رفت...
فکر کنم آخرش هم جفت پا میپریدی تو!
***
به من سر بزن، خوشحال میشم