اون زنده است... سر و مر و گنده

Wednesday, October 27, 2010

باید اعتراف کنم هنوز هم منتظرم یه روزی توی یه کتابی اعلام کنن «پرفسور دامبلدور» زنده است!

0 comments: