غم دنیا ریخت روی دلم

Saturday, October 9, 2010

دوست دوران راهنمایی‌ام که پشت یک نیمکت می‌نشستیم رو دیدم، سوار دوچرخه، داشت کارتن خالی جمع می‌کرد... همیشه معدلش از من بیشتر می‌شد...