نصایح پدرانه- 11

Thursday, October 14, 2010

پسرم! وقتی می‌خواهی ماهواره را خاموش کنی، برای حفظ آبرویت بزن روی یک کانال دیگر، مثلا بی‌بی‌سی یا فارسی وان!

0 comments: