آزادی نزدیک به مطلق... صفر مطلق

Saturday, October 23, 2010

آزادی بیان یعنی اینکه تو با هزار ترس و لرز، برای پروفایلت عکس گل و بلبل و کوه و دشت بگذاری و از اسم مستعار استفاده کنی، ولی عرزشی‌ها علاوه بر اسم و عکس‌هاشون، آدرس خونه‌شون رو هم بنویسن!

1 comments:

Anonymous said...

http://www.facebook.com/pages/Green-Cast/119116847610

--------------------
آزادی بیان یعنی اینکه تو با هزار ترس و لرز، برای پروفایلت عکس گل و بلبل و کوه و دشت بگذاری و از اسم مستعار استفاده کنی، ولی عرزشی‌ها علاوه بر اسم و عکس‌هاشون، آدرس خونه‌شون رو هم بنویسن!