در نود اتفاق افتاد

Wednesday, October 20, 2010

عابدزاده در جواب عادل درمورد عمل زانوهاش: پنج بار «چپم» رو عمل کردم، چهار بار «راستم»...
!

0 comments: