یاد دهه شصت می‌افتم

Sunday, October 17, 2010

تو رو به همونی که دوستش دارین قسم، شلوار جین رو با کفش پاشنه بلند نپوشین...!