بعد از دکتر شریعتی، چشممون روشن شد

Tuesday, October 12, 2010

«من حسینم، پناهی‌ام»

حسین پناهی
!

1 comments:

Anonymous said...

یه بار یه بنده خدا زنگ زده بود گفته بود سلام تنها هستم .خانمخ توپیده بود که نتهایی تنها باش به من چه
اقاهه فطع کرده بود
بعد معلوم شد راس راسی تنها بوده

گفتم خودت بخندی نه باقی
گرفتی