جاء الحق

Monday, October 4, 2010

یه زمانی مجلسی بودم که بعضی از این ملی-مذهبی‌ها هم بودن. صحبت مسایل روز بود، به یکیشون گفتم: حاج آقا فکر می‌کنین چی میشه؟ کی قراره این ظلم تموم بشه؟
پیرمرد لبخندی زد و گفت: پسرم، نمرود و فرعون با اون همه دبدبه و کبکبه رفتن، اینا که جای خود دارن...‏
باز ابراهیم یزدی رو گرفتن...

0 comments: