خشتک همایونی

Sunday, October 24, 2010

مردم از خنده، اینجای قهوه تلخ که گفت: اِ! خشتک همایونی جر خورد!

0 comments: