مبادا خم شی

Monday, October 18, 2010

چند وقته روشن کردن کامپیوتر برام سخت شده، چون ناخن شست پام بلند شده و حال ندارم کوتاهش کنم!