بعید نیست فردا این تو نت شـِر بشه

Saturday, October 2, 2010

«من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم»
دکتر علی شریعتی
.
.
.
تو رو جدتون هر حرفی رو به اون خدابیامرز نچسبونین دیگه!

0 comments: