دلقک چاوز

Thursday, October 21, 2010

خدا در و تخته رو خوب با هم جور کرده، مهمونهای رییس‌جمهورمون هم باید به خودش بیان...!

0 comments: