تقابل سنت و مدرنیسم

Tuesday, October 26, 2010

مرده تو مهمونی زنش رو اینجوری صدا میکنه: عزیزم، جیگرم، خانومی، نازتو برم... یه لحظه می‌تونی بیای پیشم؟
بعد که میره خونه، میره حموم، از تو حموم اینجوری صداش میکنه: زئرااا(زهرا)... زرییی... اون حوله رو وردار بیار...!

1 comments:

Anonymous said...

خوبه خودتون میگین از خودتون.خ.شم میاد از ایییییین همه صداقت.
اهه راستی این تو خونه خودت نبود؟