گفتنش یه جوریه

Tuesday, October 5, 2010

حالا نمیشه به جای «سرطان پستان» بگن «سرطان سینه»؟
مثل اینکه بگی جیش دارم؟ یا شاش دارم؟!