نوستال دوران جاهلیت- چهل و دو

Tuesday, October 26, 2010

خمیر ِ بازی. شش تا لوله رنگی لای سلفون، بد بو، بعد از بازی بدرنگ می‌شد، نرمه‌هاش می‌ریخت روی زمین، دعوای مامانا، چسبیدن به ظرفها و در و دیوار، بوی گندی که تا بیست و چهار ساعت می‌موند، بعد از بازی حتما باید دستهامون رو صابون می‌زدیم، و همه‌اش یهو توسط مامانه غیب میشد و می‌رفت تو سطل آشغال!

0 comments: