مدبازان

Sunday, October 24, 2010

تصور من از «مد» و «از مد افتاده»، اون مقنعه‌های سبزیه که زمان خاتمی مد شد. بعد از یکی دو ماه آنچنان خز شد که دخترهای نمکی و اسپند دودکن‌های سر چهارراه سرشون می‌کردن!

0 comments: