جدیدترین روشهای ساخت و ساز: تف‌مال

Wednesday, October 20, 2010

درست نیست بگم، ولی جون هرکی دوست دارین مبادا خودتون یا فک و فامیلتون تو این ساختمونهای مسکن مهر زندگی کنین ها. یه چیزایی می‌بینم که نگو و نپرس، امنیت جانی نخواهید داشت! از ما گفتن بود

0 comments: