خیت خیت

Wednesday, October 6, 2010

«اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا هست»
رومن گاری، خداحافظ گری کوپر