کرسی‌های برشته

Friday, October 22, 2010

اگه قبول کنیم که اصل اون کلمه «کرسی شعر» هست، پس چرا براش از فعل «تف دادن» استفاده می‌کنن؟!

0 comments: