عشق خالق به مخلوق

Sunday, October 10, 2010

خدایا! کم‌کم داری از علاقه من به خودت سواستفاده می‌کنی ها!

0 comments: