بابام و جام جهانی- 9

Thursday, July 1, 2010

بابام بعد از تموم شدن مسابقه هلند: رود گولیت موهاش رو کوتاه کرده بود؟
من: !؟
بابام: همون که شکل مایکل جکسون با موهای بلنده، ندیدمش تو بازی امروز...
!

0 comments: