به کار نگوئید نماز دارم

Friday, July 9, 2010

یه تجربه شخصی نشون میده که هروقت بعد از انجام همه‌ی کارهام، نمازم رو خوندم، حضور قلب بیشتری داشتم، نسبت به وقتهایی که در اوج کارم و اول وقت نماز خوندم و توی نماز فکرم همش دنبال کارهام بوده!

0 comments: