شهرام ِ ضد اعتصاب

Friday, July 16, 2010

از عجایب روزگار اینه که شهرام امیری که تا چند روز پیش داشت با سیا و اف‌ بی‌آی موش و گربه بازی می‌کرد، یهو تا اعتصاب بازار به جاهای حساس رسید، راحت فرار کرد و برگشت به ایران؟!

0 comments: