مناجات خواجه عبدالله- 6

Thursday, July 8, 2010

الهی!
هرچه مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده!
و آنچه مرا از عُقبی نصیب است، به مومنان ده!
مرا در این جهان، یاد و نام توبس!
و در آن جهان، دیدار و سلام تو بس!

0 comments: