پدر خوب

Saturday, July 10, 2010

شعار ریتمیک تبلیغاتی:
با مادر خوب،
همگی میدیــــم،
به پدر خوب!

0 comments: