معاشقه یک روشنفکر دینی و همسرش

Saturday, July 10, 2010

مرد: مرده‌شور هیکلت رو ببره، بیا یه توله پس بندازیم!
زن: خفشه پفیوز، بتمرگ!
.
.
.
پینوشت: با عرض معذرت از روشنفکران دینی واقعی!

0 comments: