غیبت- 7

Friday, July 9, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ راضی نیستم
- به درک، ما که کردیم!

0 comments: