نصایح پدرانه- 2

Friday, July 16, 2010

- پسرم، هیچ‌وقت به منشی دفترت رو نده، حتی جواب سلامش رو هم نده، چون ممکنه پس فردا ترتیبت رو بده!

0 comments: