پویول

Thursday, July 8, 2010

به زبون اشاره خارجکی یعنی: مالیدم به درتون!
شرمنده، امشب خیلی بددهن شده این بچه...!عکس از اینجاست

0 comments: