نصایح پدرانه- 6

Saturday, July 31, 2010

پسرم! بعد از پایان مکالمه با موبایل، دکمه قطع آن را حتما فشار بده.
چون ممکنه اون طرف خط که دست برقضا رییس‌ت هم هست، قطع نکنه و بعدش فحشهایی که بهش میدی یا باد معده‌ای که ازت خارج میشه رو بشنوه و آبروت بره!

0 comments: