انواع زنان از لحاظ پروازهای خارجی

Sunday, July 11, 2010

در پروازهای خارجی، خانومها دو دسته‌ان: یکی اونا که وقتی از توالت هواپیما میان بیرون شناخته میشن، یکی اونایی که شناخته نمیشن!

0 comments: