غیبت- 9

Tuesday, July 20, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
- بازم بکن...

0 comments: