در خانواده ما اتفاق افتاد- واقعی

Monday, July 19, 2010

ميگم: زبونم مو درآورد از بس گفتم...
نفر اول: موچين بدم؟!
نفر دوم: نه، با داروی موبر درستش ميكنه!
نفر سوم: اپی‌لیدی هم داریم ها!
نفر چهارم: با ژیلت بزن!
من: غلط کردم، یه چیزی هم روش خوردم، بس کنین!

0 comments: