غیبت- 3

Thursday, July 1, 2010

- آقا راضی باشی، غیبت‌ات رو کردیم...
+ غلط کردی! خوبه منم بیام غیبت تو رو بکنم؟

0 comments: